Kamienne dywany

Dzi?ki zastosowaniu specjalnej ?ywicy dwusk?adnikowej zmieszanej z kruszywem rzecznym, marmurowym lub per?owym. W niekt?rych krajach system kamiennych dywan?w jest wybierany na wi?kszo?? realizacji zwi?zanych z balkonami czy tarasami.

Teraz tak?e dzi?ki naszej firmie Pa?stwo r?wnie? maj? mo?liwo?? stosowania kamiennych dywan?w realizuj?c swoje inwestycje. Firma Tynki Hard jest producentem kamiennych dywan?w.

Przyk?adowe realizacje

PRZYK?ADOWE ZASTOSOWANIE

Wyko?czenie schod?w

PRZYK?ADOWE ZASTOSOWANIE

Wyko?czenie schod?w i CHODNIKA

PRZYK?ADOWE ZASTOSOWANIE

Wyko?czenie postumentu wanny

PRZYK?ADOWE ZASTOSOWANIE

Niekt?re z wzor?w kolor?w

PRZYK?ADOWE ZASTOSOWANIE

Wyko?czenie schod?w

PRZYK?ADOWE ZASTOSOWANIE

Wyko?czenie schod?w

PRZYK?ADOWE ZASTOSOWANIE

Wyko?czenie schod?w

PRZYK?ADOWE ZASTOSOWANIE

Wyko?czenie schod?w

PRZYK?ADOWE ZASTOSOWANIE

Wyko?czenie Schod?w

Wi?cej informacji

Co to jest?

W naszej ofercie znajduj? si? najwy?szej klasy kruszywa marmurowe i rzeczne starannie poddane obr?bce pod posadzki ?ywiczne, jeste?my bezpo?rednim importerem kruszyw i na bie??co kontrolujemy jako?? produkt?w. ?ywice opracowane specjalnie do ??czenia ich z naturalnymi kruszywami, odporne na promienie UV, odporne na ?cieranie a zarazem s? bardzo elastyczne i na d?ugi czas pozostaj? l?ni?ce co daje efekt zawsze ?wie?ego wygl?du.

Dodatkowo dzi?ki sta?emu rozwojowi i powi?kszaniu asortymentu otrzymuj? Pa?stwo tak?e dodatkowe rozwi?zania stosowane na powierzchniach pionowych ? ?cianach czy te? w ogrodach i na terenach komunalnych.

Zapraszamy do zapoznania si? z oferowanymi przez nas systemami i rozwi?zaniami.

Kamienne dywany HKD to pow?oka wierzchnia o fakturze drobnych p?ukanych kamyk?w marmurowych oraz barwionych, po??czonych trwale wysokogatunkowymi ?ywicami. Oferowane pod?o?e jest nienasi?kliwe, mrozoodporne, antypo?lizgowe, a do tego trwa?e, eleganckie i oryginalne. Stosowane wewn?trz, jak i na zewn?trz budynk?w mieszkalnych. Idealne rozwi?zanie pod ogrzewanie pod?ogowe, kruszywo marmurowe idealnie oddaje ciep?o. Stosowane rozwi?zanie jest alternatyw? do p?ytek, elastyczne, trwa?e, ozdobne i naturalne. Doskona?y element wyko?czenia wn?trz oraz zewn?trznych powierzchni u?ytkowych.

Najwa?niejsze cechy

 

  • du?a wytrzyma?o?? mechaniczna
  • brak fug i dylatacji
  • system antypo?lizgowy
  • ?atwo?? w utrzymaniu czysto?ci
  • mrozoodporno??
  • ognioodporno??
  • nienasi?kliwo??
  • oboj?tno?? na sole i inne substancje
  • chemiczne
  • odporno?? na promieniowanie UV

Kolorystyka

Uzale?niona jest od barw i proporcji zastosowanych grys?w. Proponujemy obecnie ponad 24 kolor?w zastosowanych grys?w i marmur?w, istnieje wi?c bardzo du?o mo?liwo?ci uzyskania r??norodnego efektu wyko?czenia powierzchni. Na potrzeby klienta mo?e zosta? zmieniona proporcja procentowo kolor?w grys?w.

Zastosowanie og?lne

 

Kamienny dywan jest dekoracyjno-ochronn? warstw? na bazie ?ywicy i kruszyw mieszanych przeznaczone jako wyko?czeniowa warstwa na pod?o?a budowlane na zewn?trz i wewn?trz budynk?w.

Bardzo trwa?e, estetyczne i ?atwe w utrzymaniu, odporne na czynniki
atmosferyczne. Dodatkowo system ten ??czy w sobie izolacje co czyni go idealn? propozycj? do zastosowania na zewn?trz. Powierzchnie kt?re s? nara?one szczeg?lnie na przemakanie, zalewanie tak jak balkony czy tarasy nale?y przed po?o?eniem kamiennego dywanu zabezpieczy? dodatkow? izolacj? zewn?trzn?, oferowan? przez producenta w??knin? HKD.

Kamienne dywany HKD s? alternatywn? propozycj? dla tradycyjnych paneli pod?ogowych, desek, p?ytek gresowych, ceramicznych oraz wyk?adzin.

Napisz do nas

38-500 Sanok, ul. II Pu?ku Strzelc?w Podhala?skich 18

602 793 596

13 463 47 19

biuro@tynki.sanok.pl

Strona u?ywa ciasteczek (cookies). Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Wi?cej informacji.

Aby zapewni? Ci jak najlepsze wra?enia z przegl?dania, ustawienia plik?w cookie na tej stronie internetowej s? ustawione na "zezwalaj na pliki cookie". Je?li nadal u?ywasz tej witryny bez zmiany ustawie? plik?w cookie lub klikniesz poni?ej "Ok, lubi? ciasteczka", to wyra?asz na to zgod?.

Zamknij